ALLMÄNNA VILLKOR - ASWO SVERIGE AB, Org.nr 556733-0211

 

§1 Giltighet 
Försäljnings- och leveransvillkor gäller mellan parterna, nedan kallad säljaren och köparen för erbjudanden, försäljning och leveranser, om inget annat har avtalats skriftligen.

§2 Erbjudanden och orderbekräftelser/fakturor 
Avtalet är först giltigt när köparens tar emot skriftlig orderbekräftelse från säljaren. Endast innehållet i denna är bindande för säljaren. I webshoppen, kataloger, broschyrer, prislistor m.m., samt upplysningar om varans mått, vikt och särskilda egenskaper i övrigt bör inhämtas av köparen innan produkten beställs. Sådan information är endast indikativa och bindande för säljaren när det uttryckligen anges på orderbekräftelsen eller fakturan. Säljaren tar inget ansvar för eventuella fel eller information som levererats skriftligt i material om produkten som framställts av leverantörer. Detta gäller i alla former av säljmaterial, beskrivning, användarvägledning etc. 

§3 Priser 
All försäljning sker till avtalade priser som har överenskommits i orderbekräftelse eller faktura. Priserna är exklusive moms om inget annat anges. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priser och andra villkor utan att i förväg meddela detta. Säljaren förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra produkter i sortimentet till lika eller bättre produkter, vilket kan leda till att den nya produkten inte matchar bilden eller texten i webshoppen/katalog/broschyr.

§4 Betaling 
Betalning skall ske inom den angivna tidsfristen som anges på fakturan. Alla varor levereras med faktura eller följesedel. Våra samlingsfakturor skickas ut första vardagen i månaden. Samlingsfakturan innehåller varuköp, ordernummer, datum och belopp. Samlingsfakturan är specificerad med föregående månads köp. Sker en leveransförsening pga. köparen så är köparen, om inte säljaren skriftligt meddelar annat, fortfarande skyldig att betala till säljaren i utsatt tid som om leveransen skett på avtalad tid. Om betalning sker efter förfallodatum, har säljaren rätt att kräva avgifter och ränta på utestående skuld från förfallodagen med 2% per påbörjad månad ända tills skulden är betald. Skickas betalningspåminnelse ut för saknad betalning tillkommer en påminnelseavgift. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på säljaren, såvida detta inte skriftligt godkänts av säljaren, och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag. Säljaren förbehåller vid varje tillfälle rätten att bedöma köparens kreditvärdighet och om köparen inte uppfyller säljarens kriterier i det avseendet, får säljaren ändra eller återkalla kreditvillkor utan förvarning och kräva garantier, säkerhet och förskottsbetalning för ytterligare leveranser av varor.

§5 Leveranser/förseningar 
Säljaren strävar efter att alltid kunna ange rätt leveranstider. Leveranstiden bestäms av säljaren med hänsyn till de förhållanden som gällde vid tidspunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. Säljaren är inte ansvarig för försenade leveranser. Fraktkostnader framgår vid beställning i webshoppen. Storvolymvaror som skickas på pall faktureras separat efter aktuell fraktkostnad. Detta meddelas separat. Vid ev. leveransförseningar, att säljaren är i en situation som är angivet i § 9, skjuts leveranstidspunkten upp men den tid förseningen varar, dock skall båda parter ha rätt till att häva avtalet om förseningen har varat i mer än 3 månader. Denna bestämmelse gäller, oavsett orsaken till förseningen, inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden. Säljaren ska i ovan nämnda situation omgående meddela köparen ändringar i leveranstiden. Köparen har under inga omständigheter rätt till skadeersättning, varken för direkta eller indirekta förluster pga. leveransförseningar.

§6 Riskens övergång 
Risken för den köpta varan övergår till köparen från säljaren när varan avlämnats och kvitterats av köparen. I händelse av att säljaren inte kan leverera på grund av köparens situation, övergår risken för varan tillbaka till köparen. När köparen meddelats om ovan nämnda händelse så övergår den till köparens disposition.

§7 Egendomsförbehåll 
Säljaren förbehåller sig egendomsrätten av den levererade varan i alla avseenden. Den levererade varan förblir säljarens egendom, tills hela köpesumman med tillägg av löpande omkostnader och alla övriga krav i vår affärsrelation är betalt av köparen.

§8 Annullering/ändring av beställning/returvaror 
Köparens annullering eller ändring i beställning, inklusive ändring i specifikation, antal och leveranstid, skall avtalas skriftligt i de enskilda fallen. De omkostnader som tillkommer för annulleringen eller ändringen betalas fullt ut av köparen. Returvaror accepteras endast efter överenskommelse, där ett RMA-nummer lämnas till köparen. Köparen ska kontakta säljaren för ett RMA-nummer senast 2 veckor från följesedelsdatum. En kopia på följesedeln ska medfölja returvaran. För ej överenskomna returer utgår ingen ersättning. Returer är först godkända när säljaren kontrollerat varan. Returvaror som är oss tillhanda efter 5 månader från följesedelsdatum, accepteras inte. Artikeln ska returneras i sin originalförpackning. Om inte annat avtalats så betalar köparen returfrakten. Returartiklar kan återsändas enligt gällande returvillkor och hanteringskostnader. 


§9 Reklamationer saknat/skadat gods 
Stämmer inte antal kolli med följesedel eller fraktsedel ska detta anmälas till transportören innan frakthandlingen kvitteras. Samma förfarande gäller vid skada på försändelsen. Säljaren står inte för ersättning av artiklarna som uppkommer vid öppnande av kartong om skada uppstår. Köparen ska omedelbart och före användning göra en kvalitativ och kvantitativ kontroll av leveransen som god affärssed kräver. Vill köparen åberopa kvalitativ eller kvantitativ brist, måste köparen informeras skriftligen där bristen anges. Skulle de levererade varorna visa sig vara defekta, som säljaren ansvarar för, tar säljaren efter eget val, beslutet att antingen göra ändringar eller omleverering inom en rimlig tid eller ge en proportionell minskning på köpesumman. Utöver detta har säljaren inget ansvar för förluster. Säljaren är inte ersättningsskyldig för utebliven vinst eller andra direkta eller indirekta förluster. Köparen ska omedelbart efter mottagandet skriftligt göra eventuella reklamationer rörande transportskador till transportören, och om skadan inte kunde fastställas vid mottagandet, snarast eller senast efter 7 dagar. 

§10 Force majeure
Vid följande omständigheter utgör force majeure: krig, upplopp, civila oroligheter, olyckshändelse, statskupp eller myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, strejk, blockad eller lock-out, sabotage, export- eller importförbud, naturkatastrofer eller dåliga väderförhållanden, brand, brist på arbetskraft eller energiförsörjning eller någon orsak i övrigt som ligger utanför säljarens kontroll att kunna fullgöra förpliktelsen till köparen. Ovan nämnda force majeure klausul gäller också när hinder inträffar säljaren själv eller en av säljarens underleverantörer eller transportörer.

§11 Garanti 
Samtliga varor säljs utan garanti, om inte annat avtalats skriftligen. Garanti för enskild artikel utgår endast om det finns tillverkargaranti. Vid varje enskild ärende om garanti så tillfrågas tillverkaren och vi förmedlar deras garantitid/svar.

§12 Produktansvar 
Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust. Säljaren ansvarar inte för skada som varan orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada som skadan inträffar då varan är i köparens besittning. Säljaren är heller inte ansvarig för skada på produkter, som är tillverkad av köparen, eller på produkter som dessa ingår. Under inga omständigheter är säljaren ansvarig för indirekta förluster inklusive utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust. Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot en av parterna på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska den andra parten genast skriftligen underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav, som är rest mot en av dem på grund av en sådan skada. Säljarens ersättningsansvar kan aldrig överstiga DKR. 25.000.000,00.

§13 Gällande lag och plats 
I den mån dessa sälj- och leveransvillkor inte reglerar parternas relation, är United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, gällande. I händelse av oenighet mellan parterna, ska varje tvist avgöras i domstol vid Helsingborgs tingsrätt.

§14 Samtliga (med vissa undantag för bilder och texter från leverantörer) bilder och texter på denna hemsida är egendom som tillhör ASWO. Önskar du nyttja dessa, måste du få ett godkännande av ägaren.

§15 Kundnummer hos ASWO 
För att erhålla kundnummer hos ASWO ska den som ansöker vara en registrerad firma inom branschen, inneha F-skattsedel samt godkänna våra villkor.

Download forretningsbetingelser 

 

keyboard_arrow_up